Nieuwseditie maart 2016

04-03-2016

Het NVKVV biedt leden een BA-verzekering aan

‘Iedereen loopt het risico op een klacht’

Alle leden van het NVKVV kunnen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand afsluiten. Dat is geen overbodige investering, want iedereen kan in zijn beroepsleven een schadegeval of een klacht oplopen.

Nieuw is de verzekering niet, want het NVKVV biedt ze al aan sinds 1994. ‘We merken dat heel wat leden nog geen verzekering hebben’, zegt Christine Demeyer namens CPS verzekeringen. De verzekering dekt zowel burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand (zie kaderstuk).

Peter werkt al 35 jaar als thuisverpleegkundige en heeft al enkele jaren een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering via het NVKVV. ‘Als thuisverpleegkundige ging ik gedurende jaren langs bij een patiënte’, vertelt hij. ‘Haar vriend deed de financiën, maar toen hij overleed, moest dat op een andere manier geregeld worden. Eerst vroeg de vrouw dat aan de bankdirecteur, maar die stopte daarmee, omdat het filiaal werd overgelaten. De Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen heeft dat een korte tijd gedaan, maar toen ook dat niet meer mogelijk was, zat ze met de handen in het haar. Ze vroeg mij om dat over te nemen, maar ik weigerde. We mogen dat niet doen, en ik wou het ook niet. Ze drong erop aan en we kwamen overeen dat ze me een volmacht per keer zou geven en dat er elke keer een ontvangstbewijs zou worden opgemaakt. Zo geschiedde, maar ze bleef veel geld uitgeven. Ze zat zo krap bij kas dat ze via het OCMW wou huren. Toen ging de bal aan het rollen. Het OCMW ging op onderzoek, ontdekte de geldafhalingen en begon met een gerechtelijke procedure, omdat het vermoedde dat ik geld had achtergehouden. Hoewel de procureur al twee keer een buitenvervolgingstelling heeft gevraagd en de vrouw zelf nooit een klacht tegen mij heeft ingediend, blijven de advocaten van het OCMW bijkomende onderzoeken vragen. De gerechtskosten zijn zo groot dat ik die nooit alleen had kunnen betalen.’

Een ander voorbeeld

Dirk heeft een conflict met het Riziv. ‘Een paar jaar geleden was ik het niet eens met de kwalificatie van de controleverpleegkundige over de afhankelijkheidsgraad van een patiënte. Zij gaf geen gehoor aan mijn opmerkingen en daarom stuurde ik er een onafhankelijke controlearts op af, die de patiënt uren gevolgd heeft en een goed dossier opmaakte. Blijkbaar heb ik met die beslissing een gevoelige snaar geraakt, want plots werden al mijn patiënten gecontroleerd en moest ik hun dossiers doorgeven. Zelf ging ik ervan uit dat het volstond om door te geven welke taken ik deed, maar blijkbaar moest ik in detail printen wat ik precies gedaan heb. Omdat die informatie niet in het dossier zat dat ik doorgestuurd had, moet ik voor de Beperkte Kamer verschijnen terwijl ik al die documenten wel heb. Waarom word ik vervolgd? Gelukkig kan ik rekenen op mijn verzekering rechtsbijstand want het bedrag aan gerechtskosten loopt snel en hoog op.’

Gemoedsrust

‘Voor de burgerlijke aansprakelijkheid komt de verzekering tussenbeide, zodat de verzekerde geen schadevergoeding moet betalen als hij of zij daartoe veroordeeld wordt’, legt advocaat Jan Vande Moortel uit. ‘Doet de verzekerde ook een beroep op de rechtsbijstand, dan moet die geen gerechtskosten en ook geen advocatenkosten betalen.’

‘Verpleegkundigen kunnen bij de uitoefening van hun beroep schade berokkenen aan een patiënt’, wijst Vande Moortel op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het beroep van verpleegkundige. ‘Het gebeurt dat patiënten een procedure opstarten omdat de verpleegkundige een fout heeft gemaakt, waardoor de patiënt zegt schade te hebben geleden. De verpleegkundige heeft meteen recht op rechtsbijstand. We zien heel uiteenlopende zaken, zoals medicatiefouten, verkeerd plaatsen van een sonde of een val uit een tillift. Voor verpleegkundigen in een woonzorgcentrum kan het gaan over verkeerde medicatie geven of medicatie aan een verkeerde patiënt geven. Het kan ook zijn dat er een besmetting is geweest omdat het gebruikte materiaal onvoldoende steriel werd gemaakt. Of een patiënt in de psychiatrie die een hulpverlener beschuldigt van seksueel misbruik. Zulke zaken kunnen zwaar wegen op de verpleegkundige.’ ‘Voor ons is het belangrijk dat de verzekerde zich geen zorgen moet maken over een financiele aderlating’, vult Demeyer aan.

‘Verpleegkundigen die in een ziekenhuis werken, hebben een verzekering via hun werkgever, maar de verzekering die het NVKVV aanbiedt, geeft toch nog bijkomende dekkingen aan, die interessant zijn’, zegt Vande Moortel. ‘Bijvoorbeeld bij schuldig verzuim: wanneer een verpleegkundige geen arts heeft geraadpleegd als dat nodig was omdat hij of zij symptomen verkeerd heeft ingeschat. Schuldig verzuim wordt beschouwd als een opzettelijk misdrijf. Heel wat verzekeraars sluiten die “opzettelijke daden” uit. Dat is niet het geval bij de verzekering via het NVKVV.’ ‘Nog een voordeel is er in het geval dat het bedrag waarvoor men verzekerd is, opgebruikt is’, geeft Vande Moortel aan. ‘Ook daar maakt de verzekering via het NVKVV het verschil met de meeste andere verzekeraars, omdat we boven dat verzekerde bedrag van de verzekering via het ziekenhuis gaan.’ ‘Als verzekerde kunnen de verpleegkundigen ook een eigen advocaat raadplegen, los van die van het ziekenhuis’, vult Vande Moortel nog aan. ‘Zo’n neutrale advocaat kan zeker een voordeel zijn.’

Bemiddeling

Volgens Christine Demeyer is de bemiddeling de grootste troef van de verzekering, zowel voor werknemers als voor zelfstandige verpleegkundigen. Vande Moortel bevestigt het belang daarvan. ‘Er kan inderdaad een voorafgaandelijke vorm van bemiddeling zijn als er iets is fout gegaan. Dan kunnen de verschillende partijen met een vertrouwenspersoon samenzitten. Het dossier wordt besproken, zodat er een regeling kan worden bereikt en een gerechtelijke procedure eventueel wordt vermeden. Dat preventieve is er niet bij de meeste andere verzekeringen.’

‘Nog een pluspunt: de verzekering die het NVKVV aanbiedt, is opgesteld voor en door mensen die hetzelfde beroep uitoefenen’, zegt Vande Moortel. ‘Dat is een wezenlijk verschil. Op zo’n moeilijk ogenblik krijg je dan ook steun van mensen die daarin onderlegd zijn.’

Demeyer beaamt: ‘De morele ondersteuning, die gemoedsrust kan geven, is heel belangrijk. Bij een probleem kunnen de verpleegkundigen bellen en worden ze binnen de week geholpen, maar vooral gerustgesteld. Iemand aan de andere kant van de lijn hebben die beseft wat je meemaakt, is een meerwaarde. Zodra een verzekerde advies vraagt, beginnen wij met de verdediging. We houden alle dossiers bij, want soms kan het lang duren vooraleer de patiënt een procedure opstart. Jaren na de feiten heeft de verpleegkundige niet zomaar alle documenten bij de hand. Die houden wij voor hen bij.’

Zelfstandige verpleegkundigen zijn wettelijk niet verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten, maar het is een absolute noodzaak dat ze zich verzekeren. De jaarpremie voor een zelfstandige bedraagt 80 euro, voor een ziekenhuisverpleegkundige is dat 70 euro. ‘Ook al is deze laatste verzekerd via de werkgever, toch heeft de NVKVV-polis een belangrijke meerwaarde’, zegt Demeyer.

 

Het NVKVV biedt alle leden de mogelijkheid om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De verzekering is tweeledig:

Burgerlijke aansprakelijkheid van de verpleegkundige in geval van een veroordeling tot een schadevergoeding. Ziekenhuisverpleegkundigen worden door het ziekenhuis gedekt. Als zelfstandig verpleegkundige sluit je zelf een verzekering af.

Rechtsbijstand:

  • Eerstelijns juridische bijstand: bij vermoeden van een schadegeval of klacht kan een verzekerd lid binnen de 48 uur een consult aanvragen bij het kantoor Advamo.
  • Klachtenbehandeling: ook wanneer er een klacht tegen een verpleegkundige wordt ingesteld door een patiënt of de werkgever, kan de verzekerde een beroep doen op hetzelfde kantoor.
  • Tussenkomst bij schuldig verzuim als er bewezen is dat er geen opzet mee gemoeid was.

 

Meer informatie: www.nvkvv.be > Lid worden > Verzekeringen > Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand

Peter en Dirk zijn schuilnamen

Author: Karen De Becker