Vergoeding voor vroegtijdige zorgplanning bij palliatieve ziekte

02-12-2022

Sinds 1 november 2022 maakt het RIZIV 6.480.000 euro per jaar vrij om gesprekken met de huisarts in het kader van vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) te vergoeden.

Een goede begeleiding bij een ongeneeslijke ziekte is onontbeerlijk, zoals adequate ondersteuning op elk vlak, inclusief palliatieve zorg. Een van de instrumenten die kwalitatieve palliatieve zorg zo vroeg mogelijk waarborgen, is vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP). Hierbij legt de patiënt samen met de huisarts vast wat de verwachtingen en wensen zijn over toekomstige zorg. Het zijn essentiële gesprekken in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte, die heel wat kopzorgen kunnen vermijden bij de patiënt en zijn omgeving.

De planning kan evolueren: de patiënt kan zijn keuzes en plannen op elk moment aanpassen. De zorgplanning gebeurt eerst en vooral in overleg tussen patiënt en huisarts en daarna met de zorgverleners en andere betrokkenen: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere artsen, mantelzorgers, enz. De patiënt betaalt hiervoor niets: het RIZIV vergoedt de kosten van deze gesprekken en planning volledig. De arts kan het honorarium rechtstreeks aan het ziekenfonds van de patiënt factureren (derdebetalerssyteem).

Meer info: www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/vroegtijdige-zorgplanning-bij-palliatieve-ziekte-vergoed-1-november-2022.aspx